Festivalens hållbarhetspolicy

Vi delar upp begreppet hållbarhet i tre dimensioner;

Ekologisk hållbarhet – Social hållbarhet – Ekonomisk hållbarhet.

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. För att uppnå en hållbar utveckling ska balans råda mellan de tre samverkande dimensionerna: den ekologiska, sociala och ekonomiska.

Vi ska bidra till:

  • Utvecklingen av Göteborg som en hållbar och nyskapande destination och evenemangsstad.
  • En långsiktigt hållbar utveckling av evenemanget.
  • Minimerad miljöbelastning och miljömedvetna val.
  • Minskad segregation och ökad tillgänglighet.
  • Jämställdhet och mångfald i vårt arbete, såväl inom organisationen som bland våra medverkande och besökare.
  • Att ingen ska exkluderas på grund av kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsidentitetsuttryck, religion eller ålder.
  • Att bryta segregeringen och stärka samhörigheten.
  • En positiv utveckling av samhället och våra intressenter.
  • Att våra avtalspartners ska arbeta med de tre hållbarhetsdimensionerna; ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet samt att plattformen Kulturkalaset ska kunna stärka och synliggöra arbetet.
  • En positiv utveckling av den lokala ekonomin och ett ökat intresse för regionen.

Vi ska följa de lagar och krav som berör vår verksamhet och certifiera evenemangets miljö- och hållbarhetsarbete via tredje part. Våra betydande miljöaspekter är energi, transporter, avfall och livsmedel. Vi arbetar ständigt för att aktivt minska vår miljöpåverkan genom att: minska energiförbrukningen, samordna och minska antalet transporter och effektivisera avfallshanteringen.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.